Wybierz jeden z gotowych projektów,

a my dopasujemy go do wymiarów Twojego wnętrza

Twój koszyk

Aktualnie: 0 produktów Wartość: 0 zł

Jesteś tutaj Arrow Strona główna Arrow Regulamin
 
 

Zobacz
przykładowy projekt

Pobierz plik .PDF

Regulamin

 

REGULAMIN

Świadczenia usług o wykonanie prac projektowych przez usługodawcę A ATELIER, Autorska Pracownika Architektury, Artur Turant

 

§ 1

 

Definicje


1. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług o wykonanie prac projektowych przez usługodawcę architekta Artura Turanta A ATELIER Autorska Pracownia Architektury


2. Witryna – strona internetowa, której właścicielem jest Usługodawca, dostępna w domenie wnetrza24.com.


3. Klient - Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem witryny poprzez wysłanie wypełnionego formularza, zamówienia zamówiła Projekt.


4. Usługodawca – arch. Artur Turant A ATELIER Autorska Pracownia Architektury, właściciel Witryny wnetrza24.com


5. Plan Pomieszczenia Klienta – plan pomieszczenia lub mieszkania wraz z dokumentacją fotograficzną przesłany usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z formularzem zamówienia.


6. Świadczenie usługi – wykonanie usługi prac projektowych świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania


7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nim narzędzi programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi a w szczególności pocztą elektroniczną


8. Siedziba – siedzibę przedsiębiorcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej


9. Projekt - PROJEKT: zestaw rysunków służący do przedstawienia idei wnętrza lub jego fragmentu.


10. Rzut pomieszczenia – rzut prostokątny, w którym płaszczyzna odwzorowania jest równoległa do podłogi. Rysunek przedstawia układ pomieszczenia z zaznaczeniem ścian, okien, drzwi, mebli, szachtów instalacyjnych, widocznych elementów instalacji tj grzejniki.


11. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia – wiadomość wysłana przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która jest jednoznaczna z rozpoczęciem prac projektowych.


12. Koncepcja Układu Funkcjonalnego – rzut pomieszczenia z opisem i schematycznym rozmieszczenia głównych elementów wystroju tj. stoły, sofy, stoliki, meble i sprzęt RTV, zabudowy meblowe, zabudowy kuchenne, rozmieszczenie ceramiki łazienkowej.


13. Formularz zamówienia – wzór formularza znajdującego się na witrynie wnetrza24.com

 

 

 

 

§ 2

 

Informacje handlowe

 

1. Właścicielem witryny wnetrza24.com jest architekt Artur Turant działający pod firmą A ATELIER Autorska Pracownia Architektury, Artur Turant, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy al. Wojska Polskiego 77/6, NIP 611-103-52-81, REGON 2301448382. Usługodawca oświadcza iż wykonuje dokumentacje projektową aranżacji wnętrz mieszkań, domów jednorodzinnych oraz pomieszczeń biurowych w oparciu o zamówienie usługobiorcy sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.

 

§ 3

 

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.


2. W sprawach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych, nieopisanych w Regulaminie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 ze m.).


3. Usługi Witryny dostępne są dla osób fizycznych i prawnych mogących zawierać umowy i podlegających zastosowaniu przepisów prawa. Osoba składająca zamówienie w imieniu jednostki prawnej deklaruje i gwarantuje, że posiada odpowiednie upoważnienia do zawarcia niniejszej umowy w jej imieniu. Na żądanie usługodawcy upoważnienie zostanie przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do jego wglądu. Usługi Witryny są dostępne dla osób pełnoletnich.


4. Klient zamawiając usługę, zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z opisem usługi i akceptuje wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. Wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem Witryny wnetrza24.com jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy i stanowi umowę stron.

 

§ 4

 

Składanie zamówień

 

1. Witryna umożliwia Klientom zakup wybranego przez nich projektu, który zostanie w ramach zamówienia dopasowany do wymiarów Planu Pomieszczenia Klienta. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na Witrynie Usługodawcy. Klient zobowiązany jest podać rzeczywiste dane osobowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Usługobiorca bierze pełną odpowiedzialność za podane w formularzu zamówienia dane oraz oświadcza, że są zgodne z prawdą.


2. Klient zobowiązany jest podczas składania zamówienia zaznaczyć w formularzu zamówienia wybraną opcję projektu: Minimum Standard lub Premium.


3. Złożenie zamówienia na Witrynie wnetrza24.com jest prawnie wiążącą umową usługi.


4. Projekt zostanie wykonany na podstawie Planu Pomieszczenia Klienta, który powinien zostać dostarczony wraz z formularzem zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po otrzymaniu Planu Pomieszczenia Klienta Usługodawca w terminie 3 dni roboczych zgłasza dodatkowe pytania i po wyjaśnieniu wątpliwości akceptuje Plan Pomieszczenia Klienta lub akceptuje go bez zgłaszania wątpliwości. Każdorazowo potwierdzenia przyjęcia zlecenia zostaje wyrażone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Plan Pomieszczenia Klienta powinien zawierać, co najmniej zwymiarowany rzut pomieszczenia, wysokość pomieszczenia, wymiary i rozmieszczenie okien, wysokości parapetów od poziomu podłogi, rozmieszczenie punktów instalacji wod-kan, co, elektrycznej.

 

 

§ 5

 

Wynagrodzenie za wykonane usługi, sposób jej naliczania oraz sposób jej zapłaty

 

1. Na podstawie dostarczonego planu, zostaje obliczona powierzchnia pomieszczenia z zaokrągleniem do 0,5m2.


2. Cena Projektu to cena podana na witrynie w opcji Minimum, Standard lub Premium pomnożona przez ilość metrów kwadratowych projektowanego pomieszczenia.


3. Cena za usługę będzie płatna w sposób następujący:

a. 50% wynagrodzenia w dacie potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez usługodawcę

b. 50% wynagrodzenia po przesłaniu gotowego projektu wykonawczego aranżacji wnętrz usługobiorcy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej za potwierdzeniem odbioru.


4. Wynagrodzenie będzie płatne na konto:


A ATELIER, Autorska Pracownia Architektury, Artur Turant

al. Wojska Polskiego 77/6, 58-500 Jelenia Góra


Credit Agricole Bank

nr konta: 26 1940 1076 3152 9558 0000 0000


5. Każdorazowo usługodawca wystawia fakturę VAT z siedmiodniowym terminem płatności od daty wystawienia.


6. Ceny podane na witrynie usługodawcy są cenami brutto


7. Nieuregulowanie wynagrodzenia opisanego w pkt 3.a. § 5 poczytuje się za odstąpienie usługobiorcy od umowy. W tym wypadku usługodawca nalicza koszty wykonanych usług w oparciu o faktycznie wykonaną pracę oraz może żądać zwrotu poniesionych wydatków. Usługodawca wystawia w oparciu o wyliczone koszty i poniesienie wydatki fakturę. Zapłata faktury następuje w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

 

 

§ 6

 

Szczegółowa realizacja projektu

 

1. Po zaakceptowaniu Planu Pomieszczenia Klienta przez Usługodawcę oraz po zaksięgowaniu 50% wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 3 pkt. a Regulaminu, Usługodawca za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyła wiadomość o przystąpieniu do realizacji projektu


2. Projekty prezentowane na stronie wnetrza24.com dostępne są w trzech opcjach cenowych: Minimum, Standard i Premium.


3. Projekt w opcji Standard powinien składać się z następujących elementów:

a) układ funkcjonalny – rzut pomieszczenia,

b) lista materiałów oraz mebli użytych w projekcie, z orientacyjnym kosztorysem.

4. Dokumentacja projektowa w opcji standard zostanie wysłana do usługobiorcy w terminie 10 (dziesięciu) dni od momentu Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia.


5. Projekt w opcji Standard powinien składać się z następujących elementów:

a) układ funkcjonalny – rzut pomieszczenia,

b) rysunki wykonawcze:

- rzut pomieszczenia z wymiarami, oraz rozmieszczeniem i opisem punków elektrycznych.

- w projektach kuchni i łazienek rzut z oznaczeniem punktów wod-kan.

- przekroje (widoki ścian) z zaznaczeniem okładzin ściennych, mebli i elementów wykończeniowych.

c) wizualizacje wnętrz, do 10m2 – 1 sztuka, do 30m2 – dwie sztuki, do 60m2 – 3 sztuki, do 100m2 – 4 sztuki

d) lista materiałów oraz mebli użytych w projekcie, z orientacyjnym kosztorysem.

e) koncepcyjne projekty mebli, jeżeli w projekcie były takie użyte.

f) rzut sufitu z zaznaczeniem i zwymiarowaniem sufitów podwieszonych, oraz rozmieszczeniem opraw oświetleniowych wpuszczonych, jeżeli w pomieszczeniu projektowane są sufity podwieszane.


6. Dokumentacja projektowa w opcji standard zostanie wysłana do usługobiorcy w terminie 14 (czternastu) dni od momentu Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia.


7. Projekt w opcji Premium powinien składać się z następujących etapów:


a) Etap pierwszy - Koncepcja Układu Funkcjonalnego:

Po zaakceptowaniu Planu Pomieszczenia Klienta, usługodawca przedstawia układ funkcjonalny w formie rzutów pomieszczenia w dwóch wariantach w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia. Wybór Koncepcji Układu Funkcjonalnego przez usługobiorcę następuje w terminie 3 dni od daty jej wysłania.

Na podstawie wybranego wariantu, Usługodawca zobowiązany jest wykonać etap drugi projektu, który powinien składać się z następujących elementów:


b) Etap drugi:

a) dokumentacja projektowa:

- rzut pomieszczenia z wymiarami, oraz rozmieszczeniem i opisem punktów elektrycznych.

- w projektach kuchni i łazienek rzut z oznaczeniem punktów wod-kan.

-przekroje (widoki ścian) z zaznaczeniem okładzin ściennych, mebli i elementów wykończeniowych.

b) wizualizacje wnętrz w dwóch wariantach kolorystycznych. Wizualizacje wykonane będą w ilościach dla pomieszczeń o powierzchni do 10m2 – 1 sztuka, do 30m2 – dwie sztuki, do 60m2 – 3 sztuki, do 100m2 – 4 sztuki

d) lista materiałów oraz mebli użytych w projekcie, z orientacyjnym kosztorysem.

e) koncepcyjne projekty mebli na zamówienie, jeżeli w projekcie były takie użyte.

f) rzut sufitu z zaznaczeniem i zwymiarowaniem sufitów podwieszonych, oraz rozmieszczeniem opraw oświetleniowych wpuszczonych, jeżeli w pomieszczeniu projektowane są sufity podwieszane.


8. Dokumentacja projektowa w opcji Premium zostanie wysłana do usługobiorcy w terminie 14 (czternaście) dni od momentu wyboru Koncepcji Układu Funkcjonalnego przez Usługobiorcę.


9. Zamówiony projekt wysyłany jest w całości w formie elektronicznej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail, oraz rysunki wykonawcze w formie papierowej zostaną dostarczone firmą kurierską lub pocztową na podany przez Klienta adres.


10. Klient w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu Projektu, w ramach zapłaconej kwoty, ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch korekt. Korekta musi być zgodna z koncepcją, oraz nie może tworzyć podstawy do tworzenia nowego projektu. Za takie zamiany uważa się zmiany kolorystyki poszczególnych elementów lub zamianę jednego elementu na inny.


11. Jeżeli, z przyczyn się leżących po stronie Usługodawcy, przesłanie projektu na wskazany adres e-mail okaże się niemożliwe, to Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania innego adresu e-mail.


12. W uzasadnionych przypadkach termin dostosowania Projektu do Planu Klienta może ulec przedłużeniu.


13. Klient nie nabywa w żadnym stopniu autorskich praw majątkowych do Projektu, jest mu udzielana wyłącznie licencja do używania Projektu na własne potrzeby. Zakazuje się dalszej sprzedaży bądź dalszego przekazywania Projektu osobom trzecim.

 

§ 7

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1. Za uszkodzenia paczki lub braki w przesyłce papierową wysłaną firmą kurierską lub pocztową, po jej nadaniu odpowiada wybrana firma.


2. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych wad, nieprawidłowości lub braków w projekcie, Klient może złożyć reklamację, nie później niż 14 dni od otrzymania projektu, przesyłając reklamację drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres:

A ATELIER, Autorska Pracownia Architektury, Artur Turant, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy al. Wojska Polskiego 77/6.


3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania, według postanowień Regulaminu.


4. Reklamacja powinna zawierać opis wady, oraz dane umożliwiające identyfikację Klienta.


5. Klient zamawiając projekt przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wizualizacje komputerowe są jedynie poglądowe i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych reklamacji.

 

§ 8

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

1. Złożenie zamówienia i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez A ATELIER, Autorska Pracownia Architektury, Artur Turant, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy al. Wojska Polskiego 77/6.


2. Dane zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy, reklamacji lub w celach marketingowych zgodnie z przepisami przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 9

 

Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód, spowodowanych przerwami w funkcjonowaniu Witryny, lub wynikających z awarii lub przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Usługodawcy.


2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub szkody powstałe w wyniku przesłania błędnych lub niekompletnych danych Planie Pomieszczenia Klienta.

 

§ 10

 

Zmiany regulaminu

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Witryny.


2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiany Regulaminu nie mają wpływy na umowy już zawarte.

 

 

§ 11

 

Informacje dodatkowe

 

1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy usługodawcy podlega ochronie prawnej.

 


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły